فرم خرید مهره مار مامبای خالدار آفریقایی + هبهاب سلیمانی اصل . قیمت یک میلیون و هشتصدو پنجاه هزار تومان  
 
فرم را با دقت و بصورت کامل پر نمایید . سفارش بعد از رویت و تایید توسط مدیر سایت آماده شده و ارسال می گردد . مبلغ محصول را به پستچی پرداخت نمایید .
   
* نام و نام خانوادگي :
* شماره موبایل :
* کد پستی :
* استان :
* شهر :
* آدرس کامل پستی-خیابان و کوچه و پلاک
* نام خودتان و نام پدر و نام مادر جهت بنام کردن مهره ها